Ai Peng Tng
Täng di Näng up stäm fürüm döng döng! Ong de Klong vom Song der Dong. Darabum. Gaga.
Jack

Wenn du Informationen über bewusstseinsverändernde Drogen findest, sag mir Bescheid...